Allmän information om dataskydd (art. 13 GDPR) för deltagare i undersökningar

1. Vem ansvarar för databehandlingen och vem kan du kontakta?

zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 München, Tel.: +49/89/21129211; E-Mail: service@zooplus.se

2. Kan jag motsätta mig databehandlingen eller återkalla mitt samtycke, och i så fall hur?

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av dina uppgifter.

Om du vill återkalla ditt deltagande i en undersökning, vänligen skicka ett mail till service@zooplus.se. Observera att vi anonymiserar dina uppgifter efter analysen och kanske inte längre kan identifiera dig i syfte att senare skydda dina rättigheter som registrerad.

3. Vilka uppgifter behandlas och för vilket ändamål?

Kundinformation

Mottagare-ID, kund-ID, beställnings-ID och e-postadress, köpbeteende (om du tidigare har köpt av oss)

Dessa uppgifter används för att skicka vinster. I vissa fall används dessa uppgifter också för att utföra ytterligare dataanalyser för kundsegmentering.

Artikel 6 punkt 1, a) GDPR (samtycke)

Sociodemografisk data

Denna information används för kundsegmentering av kunder, baserat på gruppdataanalys. Det görs i syfte att utforska likheter mellan deltagarna. Ingen känslig personlig information samlas in.

Artikel 6 punkt 1, a) GDPR (samtycke)

Inställningar och åsikter

Uppgifterna behandlas i syfte att skapa en profil för olika kundsegment. Analysen utförs endast på gruppnivå.

Artikel 6 punkt 1, a) GDPR (samtycke)

4. Till vem förmedlar vi uppgifterna och för vilka syften?

Alla ovanstående uppgifter kommer att göras tillgängliga för följande tjänsteleverantörer:

Quantilope GmbH, Charlottenstrasse 26, 20357, Hamburg, Tyskland

online-undersökningsprogrammering, leverans av undersökningslänkar, värd för undersökningar, leverans av undersökningsdata.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Irland 

Online undersökningsprogrammering, leverans av undersökningslänkar, värd för undersökningar, leverans av undersökningsdata.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Nya Zeeland

Online undersökningsprogrammering, leverans av undersökningslänkar, värd för undersökningar, leverans av undersökningsdata.

5. Överför vi dessa data till tredjeländer?

Nej.

6. Hur länge lagrar vi dina uppgifter?

Resultatet av undersökningen kan användas för analys i kombination med dina personuppgifter (mottagare-ID/kund-ID/e-postadress/köpbeteende), om inte ditt samtycke dras tillbaka, och kan sedan anonymiseras i efterhand för långtidslagring.

I vissa studier kan beställnings-ID samlas in och detta kommer inte att anonymiseras för långtidslagring.

7.  Finns det en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter (enligt lag eller avtal)?

Nej.

8. Använder vi automatiserade beslut eller profilering i enlighet med artikel 22?

Nej.

9. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter och rätt till information om dessa personuppgifter. Dessutom har du rätt att korrigera, radera och begränsa databehandling, liksom rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter samt att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling eller begära dataöverföring. Du kan adressera alla frågor till vårt nedan nämnda dataskyddsombud. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet i händelse av dataöverträdelse.

10. Särskild hänvisning till din rätt till invändning

1. Individuell rätt till invändning

Av skäl som härrör din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig och som baseras på artikel 6 punkt 1, f GDPR (databehandling baserad på intresseavvägning). Det gäller även profilering som är baserad på denna bestämmelse i den mening som avses i artikel 4 punkt 4 GDPR och till exempel utnyttjas för kundrådgivning och försäljningsändamål. Om du motsätter dig kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas såvida inte zooplus kan bevisa tvingande legitima skäl för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk

2. Rätt att invända mot behandling av uppgifter för direkt marknadsföringsändamål

zooplus kan också, inom ramen för lagstadgade bestämmelser, behandla dina uppgifter för direktreklam. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör sådan reklam utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundtaxan. Det gäller även profilering i den mån det är förknippat med sådan direktannonsering. Om du motsätter dig behandling av uppgifter för direkt marknadsföring kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål. Invändningar kan göras informellt. Du hittar kontaktuppgifterna under avsnitt 1.

11. Hur kontaktar du vårt dataskyddsombud?

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstr. 54, 80636 München, e-postadress: ph@hwdata.de.