Instagram tävlingsvillkor

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. Arrangören av "Tävling" (hädanefter "tävlingen") är zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 Munich, HRB 273759 (hädanefter "arrangör").

2. Arrangören förklarar att tävlingen inte på något sätt är sponsrad, godkänd, administrerad av eller ansluten till någon tredje part som ägs av Instagram. Instgram tar inget ansvar för tävlingen. Alla frågor, kommentarer, klagomål och anspråk relaterade till tävlingen ska riktas till arrangören och inte till Instagrams ägare eller administratör. Ovanstående ansvarsfriskrivning påverkar inte arrangörens ansvar gentemot tävlingsdeltagaren i samband med tävlingsdeltagarens medverkande i tävlingen.

§ 2 Konkurransens varighet

Tävlingen startar den 27/10/2022, klockan 12:00 och avslutas den 02/11/2022, klockan 12:00 (hädanefter "tävlingsperiod").


§ 3 Villkor för deltagande i tävlingen

1. Deltagande i tävlingen är frivilligt och kostnadsfritt.

2. Tävlingen är öppen för fysiska personer som har sin hemvist i Sverige, som har uppnått myndig ålder och har full rättskapacitet.

3. Du får endast delta i tävlingen i ditt eget namn, d.v.s. det är inte tillåtet att skapa en deltagarprofil och göra registrera tävlingsbidrag för tredje parts räkning.

4. Anställda, medlemmar av de styrande organen, representanter för arrangören och andra tredje parter som är direkt involverade i förberedelserna och genomförandet av tävlingen, personer som permanent arbetar med ovan nämnda på annan grund än anställning samt deras närmaste familjemedlemmar, dvs släktingar i upp- och nedstigande led, syskon, makar, föräldrar till makar, personer som lever med dem i ett äktenskapsliknande förhållande och personer som står i ett adoptionsförhållande med dem, får inte delta i tävlingen.

5. Att delta i tävlingen, vilket medför att deltagaren tillhandahåller sina personuppgifter, är helt frivilligt. En person som vill delta i tävlingen (nedan kallad "deltagare") är skyldig att,

a. bekanta sig med och godkänna villkoren för tävlingen som anges i dessa villkor för deltagande;

b. ta del av arrangörens integritetspolicy som finns under https://www.zooplus.se/info/legal/privacy.

6. Tävlingen är öppen för personer som har en egen Instagram-profil, skapad och underhållen i enlighet med Instagrams villkor (nedan kallat "användarkonto") och en internetuppkoppling. Det är inte tillåtet för en deltagare att delta i tävlingen genom ett fiktivt användarkonto, d.v.s. ett konto som är baserat på andra personuppgifter än de faktiska personuppgifterna för den fysiska person som driver kontot.

§ 5 Grundläggande regler och tillvägagångssätt för tävlingen

1. Tävlingen kommer att genomföras i Instagram-inlägget på fansidan "zooplus (SE)" på Instagram under länken https://www.instagram.com/zooplus_se (hädanefter "fansida").

2. Deltagarens uppgift är att följa vårt instagram konto samt skriva som kommentar varför hens husdjur borde vinna tävlingen.

3. Varje deltagare kan skriva mer än en kommentar, men endast en kommentar per deltagare kan tilldelas pris. Deltagaren kan endast delta i tävlingen från ett användarkonto, oavsett hur många användarkonton hen har på Instagram.

4. Endast kommentarer gäller i tävlingen som:

a. som är relaterade till tävlingen;

b. som följer bestämmelserna i dessa villkor för deltagande;

c. som deltagaren innehar upphovsrätt till;

d. som inte innehåller varumärken, representation av tredje part, reklam och marknadsföringsmeddelanden från konkurrerande företag.

5. Kommentarer som inte följer bestämmelserna i dessa deltagarvillkor kommer att uteslutas från deltagande.

6. Deltagaren försäkrar att tävlingsverket som skickats in av henom inte innehåller något som bryter mot tillämplig lag eller moral, i synnerhet att det inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, rätten till ens egen bild, rätten till integritet; att det inte uppmuntrar till våld och intolerans; inte omfattar innehåll som är trakasserande, stötande, vulgärt, obscent, sårande mot andras känslor, inklusive religiösa känslor; att det inte skildrar våld eller rasistiskt innehåll, inte kränker rätten till integritet eller på annat sätt är olämpligt eller promotar innehåll från tredje part.

7. Tävlingsverken som antas till tävlingen får användas, i enlighet med § 8 i dessa deltagarvillkor, i arrangörens marknadsföringsaktiviteter. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort verk publicerade på fansidan om de inte följer bestämmelserna i dessa deltagandevillkor eller av andra viktiga, motiverade skäl.

8. Urvalskommittén ska lotta ut 1 kommentar som ska tilldelas pris (nedan kallat "Cosma paket") från alla tävlingsverk som skickats in under tävlingsperioden.

9. Vinnaren av tävlingen är de deltagare vars kommentarer blivit utvalda.

10. Resultatet av tävlingen kommer att tillkännages på fansidan zooplus (SE) inom 5 arbetsdagar efter dagen för tävlingens avslutande och tävlingens vinnaren (hädanefter "vinnaren") kommer att meddelas det direkt som kommentar eller direkt meddelande på instragram. 

11. Deltagaren samtycker till att hens för- och efternamn (eller smeknamn) kommer att publiceras i kommentaren under tävlingsbidraget på fansidan zooplus (SE) i syfte att tillkännage tävlingsresultatet.

12. För att bekräfta deltagandet i tävlingen och kunna ta emot priset, ska vinnaren sätta sig i förbindelse med arrangören inom 3 dagar efter publiceringen av vinnarlistan eller efter mottagandet av en kommentar. Skicka ett e-postmeddelande till service@zooplus.se och tillhandahåll de uppgifter som behövs för leverans av priset, såsom för- och efternamn samt exakt adress. Om vinnaren inte bekräftar sitt deltagande inom den tid och form som anges ovan, eller inte uppger namn och leveransadress, vilket gör det omöjligt att leverera priset, eller lämnar falsk information, förlorar hen rätten att ta emot priset och priset förblir arrangörens egendom.

13. Leveransen av priset sker endast inom Sverige.

14. Pris som förblir arrangörens egendom kan delas ut av urvalskommittén till andra deltagare som valts ut enligt riktlinjerna i dessa deltagandevillkor.

§ 6 Pris

1. Prisurvalen (hädanefter kallade "pris") är följande:

- Pris: Utvalda Cosma produkter med ett värde av cirka 200 kr.

Arrangören tillhandahåller 1 pris i denna tävling.

2. Priset kan inte överföras till tredje part. Prisets värde kan inte betalas ut i kontanter eller bytas mot ett annat pris. Vinnare har inte rätt till några särskilda villkor för priset.

3. Om vinnaren drar sig ur priset förbehåller sig arrangören rätten att dela ut priset till en annan tävlingsdeltagare som bestäms av urvalskommittén.

§ 7 Arrangörens rättigheter och skyldigheter

1. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen, att ta bort ett tävlingsverk från fansidan eller att frånta en deltagare rätten till priset om hens handlingar strider mot lagen eller moralen, skadar tredje parts legitima intressen eller strider mot bestämmelserna i dessa villkor för deltagande, särskilt om:

a. de inte agerar personligen utan genom tredje part;

b. de är inte myndiga;

c. anspråk på tävlingsverket görs av tredje part, särskilt vid publicering av tävlingsverk där person(er) fastnat i närbild på verket eller intrång i immateriella rättigheter.

2. För att klargöra tvivel angående en deltagares deltagande i tävlingen kan arrangören kontakta deltagaren via den kommunikationskanal som deltagaren angett (t.ex. via e-post eller via Facebook), vilket deltagaren samtycker till.

3. Arrangören ansvarar inte för punktligheten av överföringen eller behandlingen av informationen som skickas via Facebook, tekniska problem eller andra datorfel, fel på internetuppkopplingen eller andra funktionsproblem av teknisk karaktär.

§ 8 Immateriella rättigheter till tävlingsverk

1. Genom att delta i tävlingen försäkrar deltagaren att hen är den enda skaparen till tävlingsverket (hädanefter även kallat "verk"), har obegränsad äganderätt och personlig upphovsrätt till tävlingsverket, vilket är ett uttryck för ursprungligt och självständigt skapande, och är fri från materiella och juridiska brister samt anspråk från tredje part.

2. I händelse av att ovanstående information visar sig vara oförenlig med det faktiska och/eller rättsliga förhållandet, ska deltagaren som skickade in tävlingsarbetet vara uteslutande och fullt ansvarig. Hen förklarar härmed att hen ska bära alla relaterade skador för arrangören, särskilt de som rör anspråk från tredje part. En sådan deltagare ska också diskvalificeras och uteslutas från tävlingen, och om hen har tagit emot priset är hen skyldig att omedelbart lämna tillbaka det till arrangören eller betala motsvarande.

3. Genom att skicka in sitt tävlingsverk, beviljar deltagaren arrangören kostnadsfritt en icke-exklusiv licens som ger arrangören rätt att använda tävlingsverket, vilket är ett verk i lagens mening, i syfte att genomföra tävlingen och för marknadsföring, i enlighet med de principer och typer av användning som anges nedan.

4. Den icke-exklusiva licensen för tävlingsverket beviljas utan territoriella, tidsmässiga (d.v.s. eviga) eller kvantitativa begränsningar för följande typer av användning:

a. lagring och reproduktion av verket med hjälp av någon inspelningsteknik;

b. vidaredistribution av verket genom att offentligt visa, reproducera och tillgängliggöra verket på ett sådant sätt att vem som helst kan komma åt det på en plats och tidpunkt som hen väljer, inklusive vidaredistribution på internet, inklusive på arrangörens webbplats och sociala medier, samt på andra internetportaler, webbplatser och andra former av kommunikation, marknadsföring och reklam för arrangören eller dess produkter.

5. Deltagaren är fullt ansvarig för det fall tredje part framställer anspråk på arrangören i samband med att denne utnyttjar rättigheterna enligt dessa deltagandevillkor.

6. Deltagaren samtycker till att arrangören får publicera det inlämnade tävlingsarbetet på sin hemsida och i sociala medier och använda det i sitt reklamsyfte.

7. Deltagaren samtycker, om hens bild är en del av tävlingsarbetet, till arrangörens fria användning av hens bild för de syften som anges i deltagandevillkoren.

8. Arrangören förbehåller sig rätten att förvärva upphovsrätten till de tilldelade tävlingsverken, för alla typer av användning som är kända vid tidpunkten för överlämnandet av priset till vinnaren utan territoriella eller kvantitativa begränsningar, som särskilt inkluderar följande typer av användning:

a. lagring och reproduktion av verket - skapande med vilken metod som helst, inklusive tryck, reprografi, magnetisk inspelning och digitala tekniker;

b. distribution av kopior på vilka verket har spelats in – lansera på marknaden, låna ut, sälja eller hyra ut;

c. spridning av verket, inklusive offentligt presentera, ställa ut, visa, reproducera, sända, återsända och göra verket tillgängligt för allmänheten på ett sådant sätt att vem som helst kan ha tillgång till det på en plats och tid som hen väljer, inklusive spridning i tryckt form, på tv, på internet samt på arrangörens webbplats och på sociala medier (såsom, men inte begränsat till, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat), såväl som på andra internetportaler, webbplatser, affischer, inklusive affischer i stort format, såväl som i alla andra former av kommunikation, marknadsföring och reklam från arrangören (inklusive, men inte begränsat till, filmer eller reklam, utomhusreklam, PoS-material) och för att identifiera arrangörens varor eller tjänster, inklusive varumärkesansökan eller andra immateriella rättigheter utan territoriell begränsning.

9. Arrangören förvärvar även rätten,

a. att ändra och modifiera verket i dess helhet eller dess beståndsdelar, samt att forma dess varianter, i synnerhet att ändra verket i dess helhet eller dess beståndsdelar eller att översätta det;

b. att distribuera det tilldelade tävlingsarbetet anonymt och att övervaka hur verket används;

c. att utföra och använda varianter av det prisbelönta tävlingsarbetet.

10. Vinnaren ger arrangören rätt att utöva sin personliga upphovsrätt inom ramen för anonym spridning av det tilldelade tävlingsverket samt att övervaka hur tävlingsverket används. Vidare förbinder sig deltagaren att inte utöva de personliga upphovsrätterna till det tilldelade tävlingsverket.

11. Arrangören har rätt att använda och förfoga över varianterna av det tilldelade tävlingsverket enligt samma principer och för samma typer av användning som i fallet med det tilldelade tävlingsverket.

12. Deltagaren försäkrar att hen har bekantat sig med syftet med vilket det tilldelade tävlingsverket ska användas, enligt villkoren för deltagande, och att hen samtycker till denna användning av tävlingsverket av arrangören.

13. Deltagaren ska vara fullt ansvarig gentemot arrangören, om tredje part påstår eller hävdar att arrangören är ansvarig i samband med att arrangören använder det tilldelade tävlingsverket till vilket deltagaren har förvärvat rättigheter enligt bestämmelserna i dessa villkor om deltagande.

14. Med anledning av det faktum att deltagaren kan vinna ett pris genom att delta i tävlingen under de villkor som beskrivs i deltagandevillkoren, har deltagaren inte rätt till någon ytterligare ersättning för att bevilja den icke-exklusiva licensen och upphovsrätten för de ovan nämnda användningsområdena eller för att ha beviljat samtycke till att använda de personliga upphovsrätterna till det tilldelade tävlingsverket.

15. På begäran av arrangören är vinnaren skyldig att ingå ett skriftligt avtal om överföring av upphovsrätten i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor för deltagande. Vinnaren har inte rätt till någon ytterligare ersättning på grundval av detta.

§ 9. Dataskydd

I den mån personliga uppgifter om deltagare samlas in under tävlingens gång, kommer dessa uppgifter endast att samlas in, bearbetas och användas i syfte att genomföra tävlingen och kommer att raderas efter att tävlingen har avslutats. Deltagaren samtycker uttryckligen till detta. Mer information om dataskydd finns här .

§ 10 Klagomål

1. Varje deltagare har rätt att lämna in klagomål på förloppet eller resultatet av tävlingen under tävlingsperioden samt efter tävlingens slut, dock senast inom 14 dagar efter tävlingens slut (om det skickas med rekommenderat brev är datumet för poststämpeln avgörande).

2. Klagomål ska skickas med noteringen "Tävling - klagomål" via e-post till service@zooplus.se, ange "Tävling" i ämnesraden, eller via privat meddelande, där mottagaren är fansidan "zooplus (SE)" på Facebook.

3. Klagomål kommer att behandlas av arrangören inom 14 (i ord: fjorton) dagar efter mottagandet. Deltagaren kommer att informeras om arrangörens beslut via e-post eller rekommenderat brev till den adress som anges i klagomålet.

4. Klagomålet bör innehålla namn och efternamn, adress till den som lämnar klagomålet och en detaljerad beskrivning av orsakerna eller skälen till klagomålet samt det avsedda sättet att hantera klagomålet.

§ 11 Slutbestämmelser

1. Villkoren för deltagande kan ses hela tävlingsperioden under tävlingsbidraget på fansidan eller på hemsidan under följande länk https://www.facebook.com/zooplus.se.

2. All information om tävlingen kan begäras genom kontakt med arrangören via privat Facebook-meddelande på fansidan eller genom att skicka ett e-postmeddelande till service@zooplus.se.

3. I frågor som inte regleras av dessa villkor ska tysk lag tillämpas.

4. Alla tvister som uppstår från skyldigheter i denna tävling ska avgöras av behörig ordinarie domstol.

5. Arrangören tydliggör att tävlingen inte är ett hasardspel, ett lotteri, pari-mutuel betting, ett försäljningslotteri, ett spel där utgången beror på slumpen eller någon annan form av verksamhet som regleras av spellagen.

6. Villkoren för deltagande träder i kraft samma dag som tävlingen börjar.

*Rek. pris = Rekommenderat cirkapris **Se leveranskostnader och leveranstid

"Tidigare pris" = Det lägsta priset på produkten under de senaste 30 dagarna

Betalningsmetoder

Leverans

  • Postnord

Säkerhet

Följ zooplus

  • App Store
  • Google Play