Instagram tävlingsvillkor

Villkor för deltagande Instagram/Facebook-tävlingen "Nomad Tales Spirit kylmatta"

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. Arrangören och sponsor av tävlingen "Nomad Tales Spirit kylmatta" " (härefter "tävlingen") är zooplus SE, Sonnenstr. 15, 80331 Munich, HRB 273759 (hädanefter "arrangör").

2. Arrangören förklarar att tävlingen på inget sätt är sponsrad, stödd, administrerad av eller associerad med tredje part som ägs av Instagram eller Facebook. Instagram/Facebook tar inget ansvar för tävlingen. Alla frågor, kommentarer, klagomål och anspråk som rör tävlingen ska riktas till arrangören och inte till ägaren eller administratören av Instagram.

§ 2 Tävlingens varaktighet

1. Tävlingen börjar den 23/05/2024 klockan 10:00 och slutar den 27/05/2024 klockan 23:59 (härefter "tävlingsperioden").

2. Svar på tävlingsuppgiften enligt § 4 punkt 2 i villkoren ska lämnas in under tävlingsperioden, förutsatt att datumet, timmen och minuten för publiceringen av kommentaren med tävlingsbidraget under tävlingens Instagraminlägg räknas.

§ 3 Villkor för deltagande i tävlingen

1. Deltagande i tävlingen är frivilligt och gratis.

2. Tävlingen är öppen för fysiska personer som har sin hemvist i Sverige, som har uppnått myndighetsåldern och har full rättskapacitet.

3. Tävlingen är organiserad i Sverige.

4. Du får endast delta i tävlingen i ditt eget namn, dvs. det är inte tillåtet att skapa en deltagarprofil och registrera tävlingar för tredje part.

5. Anställda, medlemmar i styrande organ och representanter för arrangören, samarrangören och andra tredje parter som direkt är involverade i förberedelse och genomförande av tävlingen, samt personer som permanent arbetar med ovanstående på annan grund än anställning, samt deras närmaste familjemedlemmar, dvs. släktingar i upp- och nedstigande led, syskon, makar, makars föräldrar, personer som lever med dem i ett äktenskapsliknande förhållande och personer som är i en adoptivrelation med dem, får inte delta i tävlingen.

6. Deltagande i tävlingen och tillhandahållandet av personuppgifter är helt frivilligt. En person som önskar delta i tävlingen (härefter "deltagare") är skyldig att

a. bekanta sig med och godkänna villkoren för tävlingen enligt dessa deltagarvillkor;

b. ta del av arrangörens integritetspolicy, som kan ses på https://www.zooplus.se/info/legal/privacy.

7. Tävlingen är öppen för personer som har ett eget Instagram-profil, skapat och underhållet i enlighet med Metas villkor och bestämmelser (härefter "användarkonto") och en internetuppkoppling. Det är inte tillåtet för en deltagare att delta i tävlingen genom ett fiktivt användarkonto, dvs. ett konto som är baserat på personlig information som skiljer sig från den faktiska personliga informationen för den fysiska personen som driver kontot.

§ 4 Grundläggande regler och förfarande för tävlingen

1. Tävlingen kommer att genomföras i Instagram/Facebook-inlägget från kontot zooplus_se på Instagram under länken https://www.instagram.com/zooplus_se/ (härefter "fan-sidan"), eller från kontot på Facebook under länken https://www.facebook.com/zooplus.se/.

2. Deltagarens uppgift är att:

- Följ zooplus Sverige på Instagram eller Facebook och gilla tävlings inlägget

- Berätta namnet på deras husdjur i kommentarerna

3. Varje deltagare kan lämna in mer än ett tävlingsbidrag, men endast ett tävlingsbidrag från en deltagare kan belönas. Deltagaren kan endast delta i tävlingen från ett användarkonto, oavsett hur många användarkonton han eller hon har på Instagram.

4. Endast tävlingsbidrag som uppfyller följande krav kan lämnas in för tävlingen:

a. som är relaterade till tävlingen;

b. som uppfyller bestämmelserna i dessa deltagarvillkor;

c. till vilka deltagaren innehar upphovsrätten;

d. som inte innehåller varumärken, representationer av tredje parter, reklam och marknadsföringsmeddelanden från konkurrerande företag.

5. Tävlingsbidrag som inte uppfyller bestämmelserna som anges i dessa deltagarvillkor kommer att uteslutas från tävlingen.

6. Deltagaren förklarar att tävlingsbidraget som han/hon lämnat in inte innehåller något innehåll som bryter mot tillämplig lag eller moralisk lag, i synnerhet att det inte bryter mot tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, rätt till sitt eget bild, rätt till privatliv; att det inte uppmanar till våld och intolerans; innehåller inte något innehåll som är trakasserande, stötande, vulgärt, obscen, stötande för andras känslor, inklusive religiösa känslor; att det inte skildrar våld eller rasistiskt innehåll, kränker rätten till privatliv eller är på annat sätt olämpligt eller främjar tredje parts innehåll.

7. Tävlingsbidrag som antas till tävlingen kan användas, i enlighet med § 8 i dessa deltagarvillkor, i arrangörens marknadsföringsaktiviteter. Arrangören förbehåller sig rätten att ta bort ett tävlingsbidrag som publicerats på fan-sidan om det inte överensstämmer med de bestämmelser som anges i dessa deltagarvillkor eller av andra viktiga, motiverade skäl.

8. Vinnaren kommer att dras slumpmässigt från alla deltagare.

9. Tävlingsvinnarna (härefter "vinnare") kommer att meddelas om det direkt i privata Instagram-meddelanden, med vilket deltagaren samtycker till.

10. För att bekräfta deltagandet i tävlingen och motta priset måste vinnaren kontakta arrangören inom 2 dagar efter att vinnaren har tillkännagivits. Vinnaren ska kontakta samarrangören genom att skicka ett e-post meddelande till service@zooplus.se och meddela nödvändig information för leverans av priset, såsom fullständigt namn, exakt adress och telefonnummer. Om vinnaren inte bekräftar sitt deltagande inom den här angivna tidsfristen och formen, eller inte lämnar namn och leveransadress så att det blir omöjligt att leverera priset, eller lämnar falsk information, förlorar deltagaren rätten att motta priset och priset förblir arrangörens egendom.

11. Leveransen av priserna ska genomföras inom 20 dagar.

12. Varken arrangören eller samarrangören ansvarar för ickeleverans av priset på grund av att vinnaren inte mottog priset eller lämnade felaktiga adressuppgifter. I detta fall förblir priset arrangörens egendom.

13. Priser som förblir arrangörens egendom kan tilldelas av urvalskommittén till andra deltagare som valts enligt riktlinjerna för dessa deltagarvillkor.

§ 5 Priser

1. Priset är ej förhandlingsbart eller ändringsbart.

2. Priset består av produkter från varumärken Nomad Tales (hädanefter kallat "priset").

3. Varje deltagare kan vinna högst ett pris i denna tävling. Det kommer att finnas totalt 2 vinnare för Instagram/Facebook-tävlingen.

4. Priset kommer att skickas av zooplus SE med kurirservice till den adress som tillhandahålls av vinnaren inom 20 arbetsdagar efter att ha mottagit vinnarens leveransadress.

5. Priset är inte överlåtbart till tredje part. Prisets kontanta värde kan inte betalas ut eller bytas mot ett annat pris. Vinnarna har inte rätt till några särskilda villkor för priset.

6. Om vinnaren drar tillbaka sig från priset förbehåller sig arrangören rätten att tilldela priset till en annan deltagare som bestämts av urvalskommittén.

§ 6 Arrangörens rättigheter och skyldigheter

1. Arrangören förbehåller sig rätten att utesluta deltagare från tävlingen, ta bort en tävlingsinsats från fan-sidan eller beröva en deltagare rätten till priset om deras handlingar är mot lagen eller moralen, skadar tredje parts legitima intressen eller strider mot bestämmelserna i dessa deltagarvillkor, särskilt om:

a. de inte agerar personligen, utan genom tredje part;

b. de inte har nått myndighetsåldern;

c. anspråk görs av tredje parter i samband med deras tävlingsarbete, särskilt med avseende på publicering av en likhet av en person som fångats i tävlingsarbetet eller kränkning av immateriella rättigheter.

2. För att klargöra tvivel angående en deltagares deltagande i tävlingen kan arrangören kontakta deltagaren via kommunikationskanalen som anges av deltagaren (t.ex. via ett privat meddelande på Instagram), med vilket deltagaren samtycker till.

3. Arrangören är inte ansvarig för tidig överföring och bearbetning av information som orsakas av Instagrams drift, tekniska problem eller andra datorfel, bristande internetanslutning eller andra störningar av teknisk art.

§ 7 Dataskydd

1. I den mån personuppgifter om deltagare samlas in inom ramen för tävlingen, kommer dessa uppgifter endast att fastställas, behandlas och användas för att genomföra tävlingen och raderas efter tävlingens slut. Deltagaren samtycker uttryckligen till detta. Ytterligare information om dataskydd kan hittas här: https://www.zooplus.se/info/legal/privacy.

§ 8 Klagomål

2. Varje deltagare har rätt att lämna klagomål om tävlingens förlopp eller resultat under tävlingsperioden samt efter tävlingens slut, men senast inom 14 dagar efter tävlingens slut (vid klagomål som skickas med rekommenderat brev är datumet för poststämpeln avgörande).

3. Klagomål ska skickas med noteringen "Instagram competition complaint" via e-post till service@zooplus.se, ange "Nomad Tales Giveaway Sweden" i ämnesraden, eller via privat meddelande, där mottagaren är fansidan zooplus_se på Instagram eller Zooplus (SE) på Facebook.

4. Klagomål kommer att övervägas av arrangören inom 14 (fjorton) dagar efter deras mottagande. Deltagaren informeras om arrangörens beslut via e-post eller med rekommenderat brev till den adress som anges i klagomålet.

5. Klagomålet ska innehålla namn och efternamn, adress till den som lämnar klagomålet och en detaljerad beskrivning av orsakerna eller skälen till klagomålet samt det avsedda sättet att hantera klagomålet.

§ 9 Slutbestämmelser

1. Villkoren för deltagande kan under tävlingsperioden ses under tävlingsinlägget på fan-sidan eller på webbplatsen under följande länk: www.zooplus.se/info/about/facebook_villkor All information om tävlingen kan begäras genom att kontakta arrangören via privat Instagram-meddelande via fan-sidan.

2. I frågor som inte regleras av dessa villkor för deltagande ska tysk lag tillämpas.

3. Alla tvister som uppstår från skyldigheterna i denna tävling ska avgöras av behörig ordinarie domstol.

4. Villkoren för deltagande ska träda i kraft på dagen för tävlingens början.