Villkor för deltagande i tävlingen "The Summer Picture"

Villkor för deltagande i tävlingen "The Summer Picture"

1. Arrangör

Arrangören av tävlingen "THE SUMMER PICTURE" på Instagram- och Facebook-fansidorna för zooplus.se är zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München (nedan: "arrangör").

Tävlingen sponsras eller organiseras inte av Facebook/Instagram och har ingen koppling till Facebook/Instagram.

2. Villkor för deltagande

Varje fysisk person över 18 år som är bosatt i Sverige kan delta kostnadsfritt och utan någon skyldighet till köp. Anställda till arrangören och deras anhöriga samt anställda i de företag som deltar i denna tävling och deras anhöriga är uteslutna från deltagande. Deltagande är endast möjligt med acceptans av dessa deltagandevillkor. Den rättsliga processen är utesluten.

3. Tävlingsperiod

Tävlingsperioden börjar den 04.08.2023 och avslutas den 13.08.2023 at 23:59.

4. Genomförande och förlopp

Deltagarna måste ladda upp fotot av sitt husdjur när det njuter av sommaren, myser i solen, plaskar i vattnet, promenerar, i profilsektionen ”Mina husdjur” i ”Mitt zooplus”.

Det finns ingen rätt att delta. Arrangören förbehåller sig rätten att radera kommentarer/bilder, i synnerhet om innehållet inte uppfyller tävlingens krav och/eller är av främlingsfientlig, sexuell och/eller olaglig karaktär.

Deltagaren samtycker till att bli informerad av arrangören via ett e-postmeddelande vid vinst. Arrangören kommer att be deltagaren att acceptera statusen som vinnare och därmed mottagandet av priset på hans/hennes zooplus-konto. Om den aktuella vinnaren inte får kontakt med arrangören som informerat om vinsten inom en vecka efter att ha mottagit direktaviseringen kommer en ny vinnare att utses.

Arrangören har rätt att avbryta tävlingen när som helst av goda skäl. Sådan orsak ska anses föreligga i synnerhet om prisdragningens gång har påverkats på ett otillåtet sätt eller försök har gjorts att utöva sådant inflytande. Dessutom har arrangören rätt att förlänga tävlingen eller att erbjuda priser innan tävlingen är slut.

5. Priser

Vinnaren kommer att få en rabattkupong på 500 kr som kan användas i zooplus.se fram till 31 December 2023 och vi kommer att publicera ditt foto på våra sociala nätverk.

Totalt 5 vinnare kommer att utses.

Priserna kan ej överlåtas och kan inte betalas ut kontant eller bytas av vinnaren. Arrangören har rätt att byta ut respektive pris med kort varsel.

Bilderna som vinner kommer att väljas enligt följande kriterier:

- Ladda upp fotot av husdjuret när det njuter av sommaren, myser i solen, plaskar i vattnet, promenerar, under ”Mina husdjur” på zooplus-kontot ”Mitt zooplus”

- Det måste finnas en typisk sommardetalj med på bilden: vatten, natur, solen, stranden m.m...

- Att prenumerera på vårt nyhetsbrev

- Acceptera användningsrättigheterna för immateriella rättigheter och husdjursdata som gäller för ”Mina husdjur”

6. Uteslutning av ansvar

Deltagarna är ensamma ansvariga för riktigheten av den information som lämnas till arrangören. Deltagaren är ansvarig för eventuella anspråk från tredje part om han/hon använder material som han/hon inte äger rättigheterna till eller som på annat sätt bryter mot gällande lag. I detta avseende ska arrangören befrias från skyldigheten att betala skadestånd för deltagaren.

Skadeståndsanspråk mot arrangören i samband med tävlingen är uteslutna - inom gränserna för vad som är lagligt tillåtet - oavsett laglig grund, såvida inte arrangören uppsåtligen eller grovt vårdslöst åsidosatt lagstadgade skyldigheter. Ansvar för felaktig information eller beskrivningar av de erbjudna priserna är - så långt det är juridiskt möjligt - uteslutet. Priserna kan skilja sig i sin presentation från de priser som presenteras i det reklammaterial som används för denna tävling.

Arrangören ansvarar inte för snabb bearbetning och överföring av registrerade körtider och personliga uppgifter via Facebook/Instagrams fansida, vare sig det beror på tekniska fel, andra datorfel eller annat fel.

7. Klagomål

Klagomål i samband med tävlingen kan lämnas till arrangören via e-post: service@zooplus.se eller skriftligen till adressen till det registrerade kontoret som anges i punkt 1 i dessa villkor. Arrangören kommer omedelbart att undersöka klagomålet och svara skriftligt eller via e-post (beroende på vilken kontaktmetod de klagande har valt). Svaret på klagomålet kommer att ges inom 14 dagar efter mottagandet av klagomålet.

8. Dataskydd

Inom ramen för denna tävling kommer arrangören att använda dina personuppgifter från ditt zooplus kundkonto (förnamn, efternamn och e-postadress) för att administrera tävlingen och för att skicka dig priset i fall du är en vinnare. Den rättsliga grunden för denna databehandling är ditt samtycke (Art. 6.1.b GDPR) som kommer att begäras via e-post om du är en vinnare. Mer information om dataskydd finns här: Dataskydd 

9. Slutbestämmelser

Deltagande i tävlingen regleras av lagarna i Tyskland exklusive FN:s konvention om avtal för internationella köp av varor. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

Skulle någon av dessa bestämmelser vara eller bli ogiltiga, ska giltigheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas. I stället för den ogiltiga bestämmelsen gäller den lagstadgade bestämmelse som i ekonomiskt hänseende kommer närmast den innebörd och syfte som den ogiltiga bestämmelsen uttrycker. Detsamma gäller vid ett kryphål i dessa villkor för deltagande.