Villkor

Dessa användarvillkor gäller för ditt online-kundkonto på zooplus (nedan kallat "zooplus-konto"), en tjänst som tillhandahålls av zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Munich, Germany (nedan kallad "zooplus").

Registreringen och användningen av zooplus-kontot är endast avsett för privatkunder som är bosatta inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz, Norge och Storbritannien. Genom att registrera dig på zooplus och använda ditt zooplus-konto samt andra tjänster som tillhandahålls av zooplus godkänner du följande användarvillkor:

I. zooplus-konto

1. Registrering

1.1 zooplus-kontot är avsett för enskilda personer som registrerar sig med sitt namn. Av denna anledning krävs registrering före användning. De obligatoriska fälten i onlineformuläret måste fyllas i sanningsenligt av användaren. Det är inte tillåtet att ange namn eller adress till tredje part eller en pseudonym. Efter registrering kan användaren använda sitt zooplus-konto genom att ange sin åtkomstinformation (e-postadress och lösenord). Användaren kan använda sin åtkomstinformation för att komma åt andra zooplus-tjänster.

1.2 Registrering är endast möjlig för myndiga personer. Varje användare får bara skapa ett zooplus-konto.

2 Användning

2.1 Efter registreringen har användaren tillgång till sitt personliga utrymme. Här hittar användaren olika information, till exempel orderöversikt, orderstatus, fakturaöversikt, önskelista, produktrekommendationer, personuppgifter samt uppgifter om annan service hos zooplus. Användaren kan också ange flera leveransadresser och hantera sina data snabbt och enkelt.

2.2 Användaren får inte avslöja information som användarnamn och lösenord till andra personer. De uppgifter som krävs för att logga in och använda kontot måste förvaras oåtkomlig för tredje part av användaren och skyddas mot obehörig åtkomst. Om en användare blir medveten om att av hens inloggningsuppgifter har missbrukats är hen skyldig att informera zooplus omedelbart så att zooplus kan vidta lämpliga åtgärder.

2.3 Användaren är ansvarig för missbruk av hens inloggningsuppgifter. Detta gäller i synnerhet om obehörig får tillgång till inloggningsuppgifterna samt om inloggningsuppgifter förvaras felaktigt och därför kan leda till att obehörig kan missbruka dem.

2.4 Användaren garanterar att hen inte kommer att använda någon programvara eller programmering som förändrar eller försämrar funktionen eller tillgängligheten av zooplus-kontot eller tjänsterna (särskilt zooplus app), såsom hackningsförsök, brute force-attacker, användning eller sändning av spionprogram, virus och internetmaskar. Om zooplus skickar meddelanden eller instruktioner till användaren om användningen av funktionerna i zooplus-kontot eller tjänsterna är användaren skyldig att följa dem.

2.5 zooplus ska göra zooplus-kontot tillgängligt kostnadsfritt för användaren på obestämd tid. zooplus förbehåller sig dock rätten att utesluta enskilda användare från att registrera sig eller använda zooplus-kontot, när som helst och utan att ange skäl, eller att stänga eller modifiera zooplus-kontot helt eller för enskilda tjänster.

3. Ansvar

3.1 zooplus ansvarar inte för att zooplus webbplatser och tjänster ska vara ständig tillgängliga (särskilt zooplus app).

3.2 zooplus lämnar inga garantier att innehållet är uppdaterat, korrekt, fullständig och inte heller för kvaliteten på innehållet som visas på webbplatsen och tjänsterna. Allt ansvar i samband med användning av informationen eller angående informationens korrekthet är uteslutet, såvida inte zooplus eller dess ombud har agerat med avsikt eller grov vårdslöshet. Detsamma gäller skador till följd av en defekt i programvaran (zooplus app). Detta gäller även indirekta skador, följdskador och förlorad vinst.

Detta undantag gäller inte skador på kropp, liv och hälsa och i händelse av ansvar enligt produktansvarslagen och i händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser (huvudförpliktelser). Kardinalförpliktelser är väsentliga skyldigheter som är motiverade av avtalet och som avtalspartnern regelbundet kan förlita sig på.

3.3 Vid direkta eller indirekta referenser till externa webbplatser ("länkar" eller "hyperlänkar") tar zooplus avstånd från innehållet på dessa externa webbplatser. zooplus ansvarar inte för dessa webbplatser eller för externt innehåll. Ansvaret ligger enbart hos leverantören av dessa webbplatser eller de personer som ansvarar för det externa innehållet.

4. Ändring av zooplus konto, tjänsterna och användarvillkoren

4.1 zooplus kan ändra funktionerna i zooplus-kontot, zooplus tjänster (särskilt zooplus appar) och användarvillkoren när som helst för att ta hänsyn till lagändringar, obalans mellan prestation och motprestation som kan uppstå därefter eller kryphål i villkoren. En förändring är också möjlig för att erbjuda nya tjänster, för att justera gamla tjänster eller för att avbryta dem. zooplus kan också avbryta zooplus-kontot i allmänhet.

4.2 I händelse av ändring ska de nya användarvillkoren skickas till användaren via e-post. De nya användarvillkoren ska anses vara godtagna om inte användaren skriftligen motsätter sig dem hos zooplus inom 15 dagar efter mottagandet av de nya användarvillkoren. Invändningen kan göras genom att begära att zooplus-kontot raderas via zooplus kundtjänst eller genom att skicka in en invändning skriftligen. zooplus informerar användaren om förekomsten av denna rätt till invändning när ändringarna meddelas och att ändringarna kommer att anses godkända om användaren inte invänder skriftligen inom 15 dagar efter mottagandet av meddelandet om ändringen.

I händelse av invändning raderas användarens konto två veckor efter invändningsperiodens utgång och användarkontraktet kommer att upphöra. Raderingen av kontot avslutar automatiskt användarens deltagande i andra tjänster från zooplus.

5. Radering och uppsägning

5.1 zooplus kan ta bort användarens zooplus-konto och säga upp användaravtalet helt eller avsluta användarens deltagande i en tjänst om användaren bryter mot dessa användarvillkor eller om det finns andra motiverade skäl från zooplus sida (särskilt en rimlig misstanke om manipulation (multipla registreringar), missbruk av data eller identitet, bedrägeri eller användning av kontot för kommersiella ändamål eller beställningar i kvantiteter som inte är vanliga för ett hushåll). Om zooplus har tagit bort användarens zooplus-konto och / eller avslutat användarens deltagande i en eller flera tjänster kan användaren inte registrera sig igen utan zooplus uttryckliga medgivande.

5.2 Användaren har möjlighet att radera sitt zooplus-konto och / eller avsluta en eller flera tjänster när som helst.

5.3 När zooplus-kontot raderas kommer det att leda till att användaren inte längre kan delta i ytterligare tjänster. Det innebär till exempel att användaren inte längre kommer att kunna använda zooplus app och att alla zooPoäng och andra eventuella sparade rabatter upphör att gälla.

II. Mitt husdjur

Mitt husdjur (nedan kallat ”min husdjursprofil”) är en av de tjänster som erbjuds av zooplus. Sammantaget kan du skapa upp till 10 husdjursprofiler. Du kan redigera eller radera dina husdjursprofiler när som helst. zooplus-kontot kommer att finnas kvar oavsett om du skapar en husdjursprofil tills den raderas av användaren eller av zooplus.