Villkor för att delta i zooplus Sparplan

Följande villkor gäller mellan kunden och zooplus SE ("zooplus") för att delta i zooplus Sparplan ("Sparplan"). Den version av villkoren som är giltig vid den tidpunkt då avtalet ingås är gällande:

 • 1. Deltagande

  Erbjudandet för Sparplan riktar sig till utvalda, myndiga kunder som är registrerade i onlinebutiken www.zooplus.se (“onlineshop”). Vid registreringen är kunden ansvarig för att tillhandahålla nödvändiga personuppgifter sanningsenligt och fullständigt. Kunden är skyldig att behandla den personliga åtkomstinformationen konfidentiellt och inte göra den tillgänglig för obehörig tredje part. Urvalet av kunder som kan delta i Sparplan avgörs helt och hållet av zooplus. 

 • 2. Avtalets ingående

  Erbjudandet för utvalda kunder att välja en sparplan i beställningssteget "Beställningsöversikt" är icke-bindande. Kunden lämnar ett bindande erbjudande först när hen har valt Sparplan-alternativ och sedan klickat på knappen "Slutför köp". Kunden får sedan en automatisk bekräftelse via e-post (orderbekräftelse) på att beställningen av varor samt Sparplan har mottagits. Denna automatiska orderbekräftelse är ännu inte ett godkännande av erbjudandet.

  Avtalet med zooplus om Sparplan ingås först när zooplus via ett andra mejl till kunden bekräftar att den beställda Sparplanen har aktiverats (Sparplan-bekräftelse).

  Om du väljer att betala i förskott ingås avtalet redan när betalningsinformationen skickas av zooplus. Denna betalningsinformation skickas till kunden inom 24 timmar efter beställning

 • 3. Sparplan

  3.1 Allmänt

  Sparplan är ett avgiftsbaserat rabattprogram som kunden endast kan ingå i samband med ett köp av varor. Genom att köpa en Sparplan får kunden en viss grundrabatt på sina beställningar i zooplus.se Online Shop inom den period som anges i Sparplan. Beroende på vald sparplan får kunden också en fast rabatt på utvalda produktgrupper eller varumärken (så kallad premiumrabatt) inom den period som anges i sparplanen. Grundrabatten läggs inte till den överenskomna fasta premiumrabatten på utvalda produktgrupper eller varumärken.

  Sparplan riktar sig uteslutande till privatkunder för att täcka deras personliga behov. Därför kan kunden köpa varor till ett totalt värde av 30 000 kr (exklusive leverans- och fraktkostnader och innan eventuella rabatter dras av) per år med Sparplan. Det är inte tillåtet att använda Sparplan för kommersiella ändamål. zooplus förbehåller sig rätten att inte acceptera avtalserbjudanden som verkar vara gjorda för senare kommersiell återförsäljning av varorna.

  Den valda Sparplan gäller endast för det zooplus-kundkonto som den beställdes på. Sparplan kan inte överföras till ett annat kundkonto. Endast en sparplan kan ingås per kundkonto.

  3.2 Rabatter, undantag från rabatten

  Rabatten, som bestäms av vald Sparplan, dras automatiskt från beställningssumman i onlinebutiken. Det sker innan leverans- och fraktkostnader beräknas.

  Sparplan kan inte kombineras med andra rabatter som finns på kundkontot. Rabatten som genereras av Sparplan kan inte betalas ut i kontanter.

  Artiklar som är markerade som uteslutna från Sparplan i onlinebutiken ingår ej i Sparplan. zooplus har rätt att exkludera enskilda artiklar från rabatten utan att ange skäl.

  3.3 Varaktighet

  Varaktigheten av Sparplan beror på vilken Sparplan-variant kunden har valt. Sparplan avslutas automatiskt när avtalsperioden går ut. Kunden informeras tidigast 42 dagar i förväg om att Sparplan kommer att upphöra att gälla samt dagen då den befintliga sparplanen löper ut. Det sker via mejl till den e-postadress som kunden angav när hen beställde sparplanen. En förlängning av Sparplan är endast möjlig om kunden har blivit erbjuden det i förväg av zooplus. Det finns inga garantier för en förlängning av sparprogrammet.

  3.4 Priser och fraktkostnader

  Priserna vid tidpunkten för beställningen gäller. Priserna inkluderar den lagstadgade svenska momsen. Inga leveranskostnader tillkommer för att beställa själva Sparplan.

  3.5 Betalning, förfallodatum, dröjsmål

  Den betalningsmetod som valdes vid den gemensamma beställningen av varorna och Sparplan gäller. Sparplanen kan betalas med banköverföring, PayPal, kreditkort, faktura eller förskottsbetalning. zooplus förbehåller sig rätten att endast acceptera vissa typer av betalningar i enskilda fall.

  • Betalning via direktbetalning

   Vid direktbetalning debiteras ditt konto inom en vecka efter SparPlan har skickats. Autogiro kan endast utfärdas från konton hos tyska kreditinstitut. Om kreditinstitutet debiterar avgifter förbehåller sig zooplus rätten att vidarebefordra dem till kunden. Det gäller särskilt nekade debiteringar på grund av otillräckliga medel på kontot.
  • Betalning med kreditkort

   Vid betalning med kreditkort debiteras kontot inom en vecka efter Sparplan har skickats.

  • Betalning med faktura

   Vid betalning med faktura förbinder sig kunden att betala fakturabeloppet inom 14 dagar från mottagandet av sparplanen. Avgörande är när betalningen registreras hos zooplus.


  • Betalning med banköverföring

   Vid banköverföring som betalningsalternativ ska fakturabeloppet betalas inom 7 dagar efter mottagandet, genom överföring till ett av kontona som anges nedan. Avgörande är när betalningen registreras hos zooplus. Om ingen betalning har mottagits efter 7 dagar kommer kundens beställning att annulleras automatiskt.

   Om kunden inte betalar i tid förbehåller sig zooplus rätten att fakturera kunden för påminnelseavgifter. Kunden har bevisbördan för att hen har lidit liten eller ingen skada.

   Bankuppgifter för svenska kunder:

   zooplus SE

   IBAN: SE8095000099601800847707

   BIC: NDEASESS

  Vänligen informera dig själv om vår integretetspolicy och våra betalningsvillkor. Betalningsalternativen för andra länder finns i landsinformationen.

  3.6 Information om sparplanens status

  Du kan när som helst ta reda på mer om din Sparplan under “Mitt zooplus”.

 • 4. Ångerrätt

  Kunder som är konsumenter har 14 dagars ångerrätt. En konsument är varje fysisk person som avslutar en laglig transaktion för ändamål som inte är kommersiella eller egenföretagande. Följande regler gäller för ångerrätten och dess uteslutning. Om du har ytterligare frågor om ångerrätten kan du kontakta zooplus kundservice.


  Ångerrätt

  Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen börjar efter att du har fått denna instruktion på en permanent databärare, men inte innan avtalet ingås och inte heller innan vi har uppfyllt vår informationsskyldighet i enlighet med artikel 246 avsnitt 2 punkt 1 tillsammans med 1 § avsnitt 7 till 12, 15 och 19 samt artikel 248 13 § 1 EGBGB. För att uppfylla återkallelseperioden räcker det för dig att skicka information om att du ångrar köpet, innan ångerfristen har löpt ut och via en permanent databärare (t.ex. brev, fax, e-post).

  Skicka meddelandet om att du ångrar köpet till:

  zooplus SE
  Sonnenstraße 15
  80331 München

  Om du ångrar köpet

  Vid en faktisk annullering ska de mottagna tjänsterna returneras från båda sidor och eventuella förmåner (t.ex. ränta) ska återlämnas/utbetalas. Du är skyldig att betala ersättning för tjänsten som tillhandahålls fram till återkallelsen om du fick information om denna juridiska konsekvens innan du lämnade in din avtalsdeklaration och du uttryckligen har samtyckt till att vi kommer att börja utföra motprestationen innan slutet på återkallelseperioden.

  Finns en skyldighet att betala ersättning kan detta innebära att du fortfarande måste uppfylla de avtalsenliga betalningsskyldigheterna fram till återkallelsen. Din ångerrätt upphör i förtid om avtalet har fullgjorts av båda parter på din uttryckliga begäran innan du har utnyttjat din ångerrätt. Skyldigheten att återbetala betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar för dig när du skickar din annulleringsförklaring, för oss när vi får den.

  Slut på återkallande

 • 5. Dataskydd

  zooplus tar skyddet av kundernas uppgifter på allvar. zooplus dataskyddsdeklaration finns tillgänglig här
 • 6. Uppsägning

  a. Kunden kan när som helst avbryta Sparplan med omedelbar verkan utan att ange skäl. Uppsägningen kan göras antingen via e-post till service@zooplus.se eller per post. Det engångsbelopp som betalats för sparplanen kommer inte att återbetalas.

  b. zooplus har rätt att säga upp sparplanen av en viktig anledning utan förvarning. En sådan motiverad anledning till uppsägning existerar särskilt om kunden

  • bryter mot dessa villkor för deltagande eller andra avtalsvillkor

  • ger ofullständig eller felaktig information

  Uppsägningen sker i elektronisk form. När uppsägningen skickas inaktiverar zooplus kundens Sparplan. Vänligen använd vårt kontaktformulär för detta.

 • 7. Ändring av avtalsvillkoren

  zooplus har rätt att avbryta Sparplan eller att ensidigt ändra eller komplettera avtalsvillkoren, förutsatt att detta är nödvändigt för att eliminera ekvivalensstörningar som senare uppstår eller för att anpassa sig till ändrade juridiska eller tekniska ramvillkor och kunden inte missgynnas i strid med god tro.

  zooplus kommer att meddela kunden om eventuella ändringar och informera om innehållet i de ändrade reglerna via e-post. Ändringen blir en del av avtalet om kunden inte motsätter sig inkluderingen i avtalsförhållandet med zooplus skriftligt eller i textform inom två veckor efter kunden har mottagit anmälan om ändringen.

 • 8. Webbbutikens operatör

  zooplus SE
  Sonnenstraße 15
  80331 München
  Tyskland
  Representerad av:
  Geoffroy Lefebvre, 
  Andreas Maueröder

  Företagets huvudkontor: München
  Lokal domstol: München, HRB 273759

  Moms ID-nummer: DE 200 164 421

 • 9. Kundservice

  Du kan kontakta vår kundtjänst via

  Tel.: 0046-2012-7636  (måndag till fredag 8:00 -18:00)
  Fax: 0049 89 211 29 222 (hela dygnet)

  Till kontaktformuläret (hela dygnet)

 • 10. Slutbestämmelser

  Om någon bestämmelse i avtalsvillkoret för deltagande är eller blir helt eller delvis overksam ska resten av avtalet förbli giltigt och verkställbart. I stället för den overksamma eller saknade bestämmelsen gäller respektive lagstadgade bestämmelser.

  Detta avtal regleras av tysk lag, exklusive FN:s lag om internationella köp (CISG). Detta lagval gäller endast så länge som det beviljade skyddet inte dras tillbaka på grund av obligatoriska lagbestämmelser i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort vid beställningstillfället.

  Vidare gäller de allmänna villkoren (GTC) också för alla beställningar och leveranser mellan zooplus SE, Sonnenstrasse 15, 80331 München, (hädanefter: zooplus) och dess kunder via onlinebutiken www.zooplus.se. Detaljer om de allmänna villkoren finns här.

 • 11. Utskriftsversion av villkoren för deltagare

  Genom att klicka på länken Utskriftsversion av villkoren har du möjlighet att få en utskriftsvänlig version av dessa villkor för deltagande. Du kan skriva ut dem eller spara dem lokalt.

  Status: 23.07.2021